EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

DOKUMENTATION

ALLE HTML TAGS


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGS


JAVASCRIPT OBJEKTER


216 SIKRE FARVER


HTML KARAKTER SET


LANDE KODER


DOMÆME TESTER

Documentation :
HTML CHARACTER SET

ISO-8859-1 KARAKTERSÆT (Latin-1)
Understøttet af både Microsoft og Netscpape Browsere

NUMMERNAVNBESKRIVELSEEKS.
� -

 Ikke brugt 
	 Horisontal Tabspace

 Liniefremføringspace
 -

 Ikke brugt 
  Luftspace
! Udråbstegn!
""Anførelsestegn"
# Nummertegn#
$ Dollartegn$
% Procenttegn%
&&Og-tegn&
' Apostrof'
( Venstreparentes(
) Højreparentes)
* Asterisk*
+ Plustegn+
, Komma,
- Tankestreg-
. Punktum (full stop).
/ Skråstreg (slash)/
0 -
9
 Tal (0-9)0 - 9
: Kolon:
&#59; Semikolon;
&#60;<Mindre end<
&#61; Lighedstegn=
&#62;>Større end>
&#63; Spørgsmålstegn?
&#64; Snabel a@
&#65; -
&#90;
 Store bogstaver A-ZA - Z
&#91; Venstre klamme[
&#92; Omvendt skråstreg (backslash)\
&#93; Højre klamme]
&#94; Kinesertag^
&#95; Horisontal bar_
&#96; Accent aigu`
&#97; -
&#122;
 Små bogstaver a-za - z
&#123; Venster brace{
&#124; Vertikal bar|
&#125; Højre brace}
&#126; Tilde~
&#127; -
&#159;
 KUN MSIE! Listet her. 
&#160; Non-breaking space 
&#161;¡Omvendt udråbstegn¡
&#162;¢Cent-tegn¢
&#163;£Pund Sterling-tegn£
&#164;¤General møntfodstegn¤
&#165;¥Yen-tegn¥
&#166;¦Brudt vertikal bar¦
&#167;§Paragraftegn§
&#168;¨Umlaut (dierisis)¨
&#169;©Copyright©
&#170;ªFeminine ordinalª
&#171;«Left angle quote, guillemot left«
&#172;¬Not sign¬
&#173;­Soft hyphen­
&#174;®Registreret varemærke®
&#175;¯Macron accent¯
&#176;°Gradtegn°
&#177;±Plus eller minus±
&#178;²Superscript two²
&#179;³Superscript three³
&#180;´Accent aigu´
&#181;µMicro signµ
&#182;Paragraph sign
&#183;·Middle dot·
&#184;¸Cedilla¸
&#185;¹Superscript one¹
&#186;ºMasculine ordinalº
&#187;»Right angle quote, guillemot right»
&#188;¼Fraction (one quarter)¼
&#189;½Fraction (one half)½
&#190;¾Fraction (three quarters)¾
&#191;¿Omvendt spørgsmålstegn¿
&#192;ÀStort A, accent graveÀ
&#193;ÁStort A, accent aiguÁ
&#194;ÂStort A, circumflex accentÂ
&#195;ÃStort A, tildeÃ
&#196;ÄStort A, umlaut (dierisis)Ä
&#197;ÅStort A, ringÅ
&#198;ÆStort AE dipthong (ligature)Æ
&#199;ÇCapital C, cedillaÇ
&#200;ÈCapital E, grave accentÈ
&#201;ÉCapita E, acute accentÉ
&#202;&Eirc;Capital E, circumflex accentÊ
&#203;ËCapital E, umlaut (dierisis)Ë
&#204;ÌCapital I, grave accentÌ
&#205;ÍCapital I, acute accentÍ
&#206;ÎCapital I, circumflex accentÎ
&#207;ÏCapital I, umlaut (dierisis)Ï
&#208;ÐCapital Eth, IcelandicÐ
&#209;ÑCapital N, tildeÑ
&#210;ÒCapital O, grave accentÒ
&#211;ÓCapital O, acute accentÓ
&#212;ÔCapital O, circumflex accentÔ
&#213;ÕCapital O, tildeÕ
&#214;ÖCapital O, umlaut (dierisis)Ö
&#215;×Multiply sign×
&#216;ØCapital O, slashØ
&#217;ÙCapital U, grave accentÙ
&#218;ÚCapital U, acute accentÚ
&#219;ÛCapital U, circumflex accentÛ
&#220;ÜCapital U, umlaut (dierisis)Ü
&#221;ÝCapital Y, acute accentÝ
&#222;ÞCapital Thorn, IcelandicÞ
&#223;ßSmall sharp s, German (sz ligature)ß
&#224;àSmall a, grave accentà
&#225;áSmall a, acute accentá
&#226;âSmall a, circumflex accentâ
&#227;ãSmall a, tildeã
&#228;äSmall a, umlaut (dierisis)ä
&#229;åSmall a, ringå
&#230;æSmall ae dipthong (ligature)æ
&#231;çSmall c, cedillaç
&#232;èSmall e, grave accentè
&#233;éSmall e, acute accenté
&#234;êSmall e, circumflex accentê
&#235;ëSmall e, umlaut (dierisis)ë
&#236;ìSmall i, grave accentì
&#237;íSmall i, acute accentí
&#238;îSmall i, circumflex accentî
&#239;ïSmall i, umlaut (dierisis)ï
&#240;ðSmall eth, Icelandicð
&#241;ñSmall n, tildeñ
&#242;òSmall o, grave accentò
&#243;óSmall o, acute accentó
&#244;ôSmall o, circumflex accentô
&#245;õSmall o, tildeõ
&#246;öSmall o, umlaut (dierisis)ö
&#247;÷Division sign÷
&#248;øSmall o, slashø
&#249;ùSmall u, grave accentù
&#250;úSmall u, acute accentú
&#251;ûSmall u, circumflex accentû
&#252;üSmall u, umlaut (dierisis)ü
&#253;ýSmall y, acute accentý
&#254;þSmall thorn, Icelandicþ
&#255;ÿSmall y, umlaut (dierisis)ÿ


Special characters
Understøttet af Microsoft Internet Explorer - Ikke understøttet af Netscape browsers

NUMMERNAVNBESKRIVELSEEKS.
&#130; Komma
&#131; Mathematical function fƒ
&#132; Low quotation mark
&#133; Triple dots
&#134; Footnote mark
&#135; Footnote mark (2)
&#136; Circumflex accentˆ
&#137; Perthousandth
&#138; Capital S, inverted circumflexŠ
&#139; Small less then
&#140; Capital OE, dipthong (ligature)Œ
&#145; SIngle quote (opening)
&#146; Single quote (closing)
&#147; Double quote (opening)
&#148; Double quote (closing)
&#149; Large middle dot
&#150; Middle dash
&#151; Double middle dash
&#152; Tilde˜
&#153;(See Note!)Trademark
&#154; Small s, inverted circumflexš
&#155; Small greater than
&#156; Small oe, dipthong (ligature)œ
&#159; Capital Y, umlaut (dierisis)Ÿ

NB: &#153; (Varemærkelogo) kan refereres til i Netscape browsere med navnet ™

FEED BACK


FORUM & HJÆLP

AWARDS

LINK TIL OS
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved